بارم بندي درس رياضيات ( 2)


فصل

عناوين مطالب

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقريبات اعشاري

1

ريشه گيري وبه توان رساني اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

2

1

3

توابع خطي

1

وارون يك رابطه - توابع يك به يك

1/5

بازه ومقدار تابع

1/5

سوم

توبع خاص

1

2/5

4

رسم نمودار برخي از توابع درجه دوم به كمك انتقال تابع2 f(x) = x

1

توابع گويا و راديكالي

1

نامعادله و تعيين علامت

2

تعيين علامت چند جمله اي درجه دوم

2

چهارم

توابع نمايي

2

5/.

3

لگاريتم و تابع لگاريتمي

-

1

محاسبه لگاريتم يك عدد

-

1

قوانين لگاريتم ها وحل معادلات لگاريتمي

-

1

پنجم

زاويه و اندازه زوايا- واحد ديگري براي         اندازه گيري زاويه

-

1

4

شناخت دايره مثلثاتي وتعيين مقاديرآن

-

1

تابع مثلثاتي- منحني توابع مثلثاتي

-

2

رابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي- كاربردهايي از مثلثات

-

2

ششم

تساوي و جمع دو ماتريس- ضرب عدد در ماتريس- قرينه ي ماتريس

-

1/5

2

ضرب ماتريس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با استفاده از ماتريس

-

1/5

هفتم

شمارش- اصل ضرب

-

1

2

جايگشت

-

1

تركيب

-

1

جمع

20

20

20

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت 23:12  توسط گروه ریاضی رودهن | 

                                                                 معما:

 در زمان قديم كه روستاييان محصولات خودشان را به ميدان براي فروش مي آ وردند يك زن روستايي يك سبد تخم مرغ به ميدان آورده بود كه بفروشد هنوز هيچ نفروخته بود كه اسب يك سوار پاش خورد به سبد تخم مرغ. نتيحتا بيشتر تخم مرغ ها شكستند.اسب سوار خيلي نا راحت شد واز روستايي پوزش خوا ست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد.اسب سوار از روستايي سوال كرد":

                                                  "مادر جون چند تا تخم مرغ داشتي؟"


                                                         خانم در حواب گفت:
"تعدادشونو نميدو نم اما وقتي آنهارا دوتا دوتا بر ميداشتم يكي باقي ميموند وقتي سه تا سه تا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي چهارتا چهارتا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي پنحتا پنحتا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, وقتي شش تا شش تا بر ميداشتم يكي باقي ميموند, اما وقتيكه هفت تا هفت تا بر ميداشتم هيچي باقي نميموند.
اسب سوار حساب كرد و پول تخم مرغاي زن را داد.
                                                             سوال:

كمترين تعداد تخم مرغي كه زن روستايي ميتوانست داشه باشد چندتا بود؟

+ نوشته شده در  یکشنبه 13 بهمن1387ساعت 22:47  توسط گروه ریاضی رودهن | 


                                                    ابتکار گوس

در رياضيات آنچه كه مهم است فكر كردن، استدلال كردن و نتيجه گرفتن است . رياضيات راهي براي انديشيدن و روشي براي استدلال و درست فكركردن است . استدلال وسيلهاي است كه به كمك آن ميتوان از روي اطلاعاتي كه داريم حقايقي را كشف كنيم . البته رياضيات به تجربه و مشاهده نيز مربوط مي شود ولي قسمت اعظم آن همان انديشيدن، استدلال كردن و نتيجه گرفتن است.

گوس رياضي دان آلماني ده ساله بود. روزي معلم از دانش آموزان كلاس خواست كه مداد و كاغذ بردارند و حاصل جمع اعداد 100 تا1 را به دست آورند. دو دقيقه نگذشته بود كه معلم گوس را ديد كه به كار ديگري مشغول است از او پرسيد : چرا مسأله را حل نمي كني؟ او جواب داد: تمام شد.
معلم با ناراحتي گفت: اين غير ممكن است ولي گوس گفت: خيلي هم آسان بود
اول چنين نوشتم : 100+99+98+97+...+3+2+1
و بعد چنين: 1+2+3+...+96+97+98+99+100
و جفت جفت از اول با آخر جمع كردم :         101+101+101+...+101+101+101+101
بدين ترتيب 50 تا عدد 101 به دست آوردم كه حاصل جمع آنها
ميشود 5050=101×50 پس حاصل جمع اعداد 1 تا100 ميشود 5050

+ نوشته شده در  یکشنبه 13 بهمن1387ساعت 22:40  توسط گروه ریاضی رودهن | 

پارادوکسی دیگر :

 پادشاه چین و وزیر منطقی و ریاضیدان 

وزیری در دربار چین معروف به آدم منطقی و راستگو بود. او معتقد بود که همیشه راستگویی برنده کارزار بین انسانهاست. درباریان حسود نزد پادشاه شکوه کردند که پادشاه همیشه حرف وزیر را گوش می کند.
آن قدر گفتند تا پادشاه بر وزیر خود خشم گرفت و خواست او را بکشد. به وزیر گفت اگر راست گو هستی حرفی بزن تا تو را از مرگ برهاند.
پس به وی چنین گفت: "دستور می دهم یا به چوبه دار آویخته شوی یا با تبر گردنت را بزنند. حال خود بگو با کدام یک از این دو وسیله کشته میشوی؟ اگر راست بگویی با تبر گردنت را می زنند و اگر دروغ بگویی به دار آویخته خواهی شد."

وزیر که منطق دان بود در پاسخ جمله ای بیان کرد که نتوانستند هیچ یک از دو حکم را اجرا کنند.
وزیر جمله ای را بیان کرد که تعارض پدید آورد ، یعنی گزاره ای که خود را نفی کند. وی در پاسخ گفت: "مرا به دار خواهید آویخت" .
حال اگر این جمله را راست قبول کنند باید با تبر گردنش را بزنند که در این صورت جمله او دروغ است و باید به دار آویخته شود اما در این صورت راست گفته و... به همین ترتیب اگر جمله وزیر را دروغ قبول کنند باز به تعارض بر می خورند.

و به این ترتیب پادشاه از کشتن او صرفنظر کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 13 بهمن1387ساعت 22:28  توسط گروه ریاضی رودهن | 

« هیچ دانسته ی بشر را نمی توان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیّات توضیح داده  شده و ثابت شود . »

( لئو ناردو داوینچی )

معمای زاد و ولد خرگوش!

در واقع فیبوناچی در سال 1202 به مسئله عجیبی علاقمند شد. او می خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آنها تعریف کند در نهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات اینگونه بود :

- شما یک جفت خرگوش نر و ماده دارید که همین الآن بدنیا آمده اند.
- خرگوشها پس از یک ماه بالغ می شوند.
- دوران بارداری خرگوشها یک ماه است.
- هنگامی که خرگوش ماده به سن بلوغ می رسد حتما" باردار می شود.
- در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده بدنیا می آورد.
- خرگوش ها هرگز نمی میرند.

حال سئوال اینجاست که پس از گذشت یکسال چه تعداد خرگوش نر و چه تعداد خرگوش ماده خواهیم داشت؟ (پاسخ را شما بدهید)
فيبوناچي تصميم گرفت براي محاسبه تعداد انها Fn را تعداد جفتها در شروع ماه N ام فرض كند.
پس F1 =1 و F2 =2 خواهد بود ... چون در شروع ماه اول فقط يك جفت اصلي وجود دارد...اما با شروع ماه دوم جفت اول جفت دوم را درست ميكند.سپس او متوجه شد كه با شروع ماه N ام جفتها به دو گروه تقسيم مي شوند: Fn-1 تعداد جفتهاي قديمي و تعداد جفتهاي جديد پس از N-1 ماه است .چون جفت جديد پس از يك ماه توليد ميشود و بعد از يك ماه ديگر اولين جفت خود را توليد ميكند ... تعداد جفتهاي جديد برابر تعداد جفتهاي دو ماه قبل است كه با Fn-1 نشان داده ميشود .
پس :

Fn= Fn-1 + Fn-2

با استفاده از اين فرمول و مقادير اوليه F1 =1 و F2 =2 ميتوان تعداد جفتها را پس از يك سال بدست اورد و نوشت F12=233 .
سري اعداد Fn را دنباله فيبوناتچي مي نامند. با يك توافق عمومي مقادير اوليه از 1 و 1 بجاي 1و 2 شروع ميشود (بطوري كه جمله هاي دنباله بصورت زير نوشته ميشوند)

... ,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233
حد دنباله فیبوناتچی

حالا اگر در اين دنباله هر عدد را به عدد قبليش تقسيم كنيم يك  سري  خواهيم داشت كه هرچه جلو بريم بنظر مي ايد كه به يك عدد مخصوص ميرسيم .ما اين عدد را عدد طلايي ميناميم كه اين عدد تقريبا برابر است با : ... 618033/ 1
به عبارتي ديگر حد اين دنباله به عدد طلايي مي رسد.
بعدها محاسبات و استدلال های ریاضی نشان داد که این سری همگرا به سمت نسبت طلایی می باشد
Phi عدد طلایی میباشد. البته فرمول های دقیق دیگری وجود دارند که اعداد سری و یا اعداد بعدی (Successor) این سری را نمایش می دهند که دراین مطلب به آن نخواهیم پرداخت.

عدد طلایی(عدد فی):
قبلا در مورد چگونگي بدست آوردن عدد طلايي از طريق دنباله فيبوناچي صحبت شد.حالا در مورد راههاي ديگر بدست اوردن اين عدد صحبت ميكنيم ...
در زمانهاي قديم هنرمندان يوناني به خوبي رياضي دانان مستطيل زيبايي مي شناختند كه از نظر هنري عرض 1 و طول X داشت در اين مستطيل هر وقت مربعي به ضلع 1 را از ان جدا كنند باز همان مستطيل با همان نسبتهاي مستطيل اصلي باقي ميماند .
چون مستطيل جديد عرض 1-X و طول 1 دارد و چون نسبت ضعلهاي دو مستطيل با هم برابر است :                x^2-x-1=0
حالا اگر در معادله ي بالا براي X حل كنيم ريشه ي مثبت معادله همان عدد طلايي است:   2/( x=(1+5^0.5           
در دنياي رياضي اين عدد را با نشانه يوناني  (في ) نمايش مي دهند ...
نسبت طلایی در بدن انسان

دانشمندان گذشته نیز از نسبت طلایی استفاده های زیادی کرده اند. به عنوان مثال لئوناردو داوینچی در ترسیم نقاشی معروف خود از بدن انسان از نسبت طلایی بهره گرفته است.
در بدن انسان مثالهای بسیار فراوانی از این نسبت طلایی وجود دارد. در شکل زیر نسبت M/m یک نسبت طلایی است که در جای جای بدن انسان می توان آنرا دید. به عنوان مثال نقاطی از بدن که دارای نسبت طلایی هستند:
نسبت قد انسان به فاصله ناف تا پاشنه پا

نسبت فاصله نوک انگشتان تا آرنج به فاصله مچ تا آرنج

نسبت فاصله شانه تا بالای سر به اندازه سر

نسبت فاصله ناف تا بالای سر به فاصله شانه تا بالای سر

نسبت فاصله ناف تا زانو به فاصله زانو تا پاشنه پا

اینها تنها چند مثال از وجود نسبت طلایی در بدن انسان بود که بدن انسان  در حد کمال زیبایی خود آفریده شده است.    

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 22 آذر1387ساعت 15:8  توسط گروه ریاضی رودهن | 

پارادوكس (متناقض نما)

 عبارتي ظاهراً درست است كه به نتايجي تناقض‌آميز منجر شده و وضعيتي به وجود مي‌آيد كه با شهود ما ناسازگار است.
يكي از مهم‌ترين پارادوكس‌هاي رياضي عبارت است از پارادوكس راسل.

برتراند راسل       

برتراند راسل(Bertrand Russell) در 18 مي 1872 در ولز متولد شد و شهرتش به خاطر كارهاي بنيادي او در زمينه هاي مختلفي هم چون منطق رياضي،فلسفه ي تحليلي و ادبيات مي باشد.وي برنده ي جايزه ي نوبل ادبي 1950 و از فعالان ضد جنگ بود.مشهورترين اثر وي كتاب Principia Mathematica مي باشد كه در زمينه ي مباني رياضي و با همكاري آلفرد وايتهد(Alfred N.Whitehead) نوشت.وي در 2 فوريه ي 1970 در ولز درگذشت.
در پارادوكس راسل عنوان مي‌شود كه: «مجموعه‌ي همه‌ي مجموعه‌ها وجود ندارد.»

براي اين پارادوكس به روش‌هاي مختلفي صورت‌هاي عاميانه‌اي ارائه شد.يكي از مشهورترين آن‌ها توسط خود راسل مطرح شد:
آرايشگري در يك دهكده اعلام مي‌دارد كه فقط و فقط صورت افرادي را اصلاح مي‌كند كه خودشان صورت خود را اصلاح نمي‌كنند. پارادوكس از اين‌جا ناشي مي‌شود كه بخواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم: 

 آيا آرايشگر صورت خود را اصلاح مي‌كند؟


اگر صورت خود را اصلاح كند پس مطابق آن‌چه اعلام كرده، نبايد چنين كند و اگر صورت خود را اصلاح نكند پس مطابق آن‌چه اعلام كرده، بايد صورت خود را اصلاح كند

+ نوشته شده در  جمعه 22 آذر1387ساعت 14:33  توسط گروه ریاضی رودهن | 

                 سال  تحصیلی 88-1387

                      تذکرات مهم :
رعایت بارم بندی درطرح سؤالات امتحانات نهایی الزامی ولی درامتحانات داخلی پیشنهادی است. بدیهی است رعایت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری یا استانی از تضیع حق دانش آموزان جلوگیری خواهد کرد.

2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی ، سؤالات امتحانات نوبت شهریور مراکز پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ منطقه ای طراحی می شود براساس20 نمره و همانند بارم بندی امتحانات جبرانی مربوطه می باشد.
بارم بندی دروس دوره ی متوسطه در دبیرستان های بزرگسالان همانند بارم بندی نوبت شهریور است.
مواردی ازکتاب درسی که مطالعه آزاد اعلام گردیده در ارزشیابی ها لحاظ نمی گردد.

بارم بندی ریاضیات (1 )

فصل

عناوین

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

 

اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقیقی- تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

1

نمادها و زبان ریاضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ریشه گیری

5/1

چهارم

تفریق و قرینة اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزیه

3

پنجم

معادله

1

1

75/1

رابطة خطی

5/2

از شیب تا پایان خط های عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

5/1

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

3

2

هفتم

ازابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارت های گویا

-

5/1

2

از ابتدای تقسیم چندجمله ای ها تا پایان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجة اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20

 

+ نوشته شده در  شنبه 18 آبان1387ساعت 11:51  توسط گروه ریاضی رودهن | 

آیا می‌د‌انید‌ «گوگل» به چه معنی است؟


گوگل، عد‌د‌ی به توان ۱۰۰ گوگل از کلمه «گوگول» گرفته شد‌ه است. گوگول هم اسم مستعار یک عد‌د‌ است که توسط «میلتون سیروتا» نام‌گذاری شد‌ه است.عد‌د‌ مذکور «د‌ه به توان صد‌» است (به بزرگی این عد‌د‌ د‌قت کنید‌) انتخاب گوگل جنبه شعاری د‌ارد‌. به این مفهوم که گوگل قصد‌ د‌ارد‌ تا سرویس‌ها و خد‌مات و اهد‌اف خود‌ را به تمام جهان گسترش د‌هد‌.
به عد‌د‌ «د‌ه به توان د‌ه به توان صد‌» گوگل پلکس (Googolplex) می‌گویند‌. و به عد‌د‌ «د‌ه به توان د‌ه به توان د‌ه به توان صد‌» گوگل د‌وپلکس (Googolduplex) می‌گویند‌.
+ نوشته شده در  جمعه 17 آبان1387ساعت 12:32  توسط گروه ریاضی رودهن | 

خداوند دائم به کار هندسه مشغول است

افلاطون  

 اسرار عدد 7

 

7 از تركيب دو عدد 3 و 4 ايجاد شده است كه بنابر حكمت فيثاغورثي و زماني بسيار دورتر از آن، اعدادي خوش يمن شناخته ميشدند.

به عقيده بابليان، مصريان و تمدنهاي باستاني ديگر، به وجود 7 سياره مقدس اعتقاد داشتند. در زبان عبري لغت قسم خوردن، به طور تحت اللفظي به معناي قرار گرفتن تحت نيروي 7 چيز است كه برگرفته از هفت ميشي است كه در پيمان ميان ابراهيم نبي و ابي ملك در بيرشيبا به آن اشاره شده است.

هرودت نيز به يك قسم عربي اشاره كرده كه در آن هفت سنگ به خون آغشته مي شوند. آفرينش جهان در هفت روز انجام شده، هفته 7 روز دارد، 7 حسن خداداد، 7 گناه كبيره، 7 مرحله در زندگي انسان، 7 طبقه بهشت و جهنم و مثالهاي بي شمار ديگري در ميان اديان، ملل و اعصار مختلف از جمله مصاديق حضور جادويي عدد 7 در زندگي و مرگ انسانهاست.

تعدادي از مشهورترين 7 هاي جهان عبارتند از:
هفت طبقه بهشت:
بر اساس آيات قرآن و مفسران احاديث، بالاترين درجه سعادت معنوي، ورود به طبقه هفتم بهشت است. مسلمانان به وجود هفت طبقه يا مرحله آمرزش و بهشتي شدن اعتقاد دارند. اين طبقات هفتگانه همانهايي هستند كه طي شده است.

هفت گناه كبيره:
هفت گناه كبيره گناهاني هستند كه در زمان تاريخ بسيار قديم رهبانيت مسيحي مشخص شده و در قرن ششم ميلادي توسط پاپ گرگوري اول يا گرگوري كبير در يك دسته قرار گرفته اند. اين گناهان عبارتند از: تكبر، طمعكاري، شهوت در معناي تمايل بيش از حد يا نامشروع جنسي، حسادت، شكم پرستي كه معمولا مستي نيز در آن منظور ميشود و تنبلي.
هفت گناه كبيره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه ها، نمايشنامه هاي اخلاقي و هنر اروپاي قرون وسطي بوده است.

هفت كلمه آخر:
هفت كلمه آخر، به آخرين جمله حضرت عيسي بر صليب اشاره دارد. اين كلمات از اين قرارند:
خداي من، چرا مرا به خود واگذاشتي؟

هفت علم انساني ( علوم سبعه ):
طبقه بندي آزاد موضوعاتي كه از قرن پنجم ميلادي به بعد، دربرگيرنده برنامه آموزشي غرب در قرون وسطا بود. به نظر ميرسد كه نام "علوم انساني" برگرفته از رساله "سياست" ارسطو باشد كه در آن از "شاخه هايي از دانش كه شايسته انسان آزاد است" ، يعني دانش اوليه اي كه براي يك شهروند با تحصيلات مناسب لازم است، سخن گفته است. اين علوم عبارتند از علوم سه گانه: دستور زبان ( ادبيات ) ، علم بيان و ديالكتيك ( مباحثه و مكالمه ) و علوم چهارگانه كه پيشرفته تر بوده و از اين قرارند: حساب، هندسه، موسيقي و نجوم.

عجايب هفتگانه طبيعي:
كوه اورست در مرز نپال و چين، آبشار ويكتوريا در آفريقا، گرند كنيون Grand Canyon آمريكا، ساحل مرجان بزرگ استراليا، سپيده دم شمالي قطب شمال، آتشفشان و پاريكوتين Paricutin در مكزيك و بندر ريو دوژانيرو برزيل.

هفت مرد فرزانه:
نامي كه در سنت يوناني به هفت تن از سياستمداران، قانونگذاران و فيلسوفان قرن 7 و 6 قبل از ميلاد داده شد. اين فرزانگان عبارتند از: "سولون" قانونگذار يوناني، "تالس" فيلسوف اهل ميلتوس، "پيتاكوس" فرمانده نظامي اهل ميتيلن، "كلئوبولوس" فيلسوف اهل رودس، "شيلون اسپارتي" از ناظران شاه، "بياس" فرزانه ترين هفت فرزانه، اهل پري ين و"پرياندر" حاكم مستبد كورنتي.

هفت دريا:
شامل درياهاي قطب شمال و قطب جنوب، اقيانوس آرام شمالي و جنوبي، اقيانوس اطلس شمالي و جنوبي و اقيانوس هند.

هفت حس:
بر اساس تعليمات باستاني، روح انسان يا "بدن مقدس درون" او مركب از هفت خاصيت است كه هر يك تحت تاثير يكي از سيارات هفتگانه اند.
"آتش" موجب زندگي، "خام" به وجود آورنده توانايي احساس كردن، "آب" موجب قدرت بيان، "هوا" حس چشايي، "مه" موجد حس بينايي، "گلها" به وجود آورنده حس شنوايي و " باد جنوب" به وجود آورنده حس بويايي.

هفتمين پسر از هفتمين پسر:
همانطور كه گفتيم هفت جادويي ترين اعداد است و در معرفت قومي، هفتمين فرزند پسر از هفتمين پسر يك خانواده با نيروهاي قدرتمند جادويي و شفادهندگي متولد ميشود. او پيشگو است و از قدرت هاي عجيبي برخوردار است.

عجايب هفتگانه قرون وسطي:
آمفي تئاتر روم، كاتاكومبهاي (سرداب) اسكندريه مصر، ديوار بزرگ چين، استون هنج در ويلتشاير انگلستان، برج كج پيزا، برج چيني (از جنس چيني) نانكينگ، مسجد اياصوفيه در استانبول.

هفت سين

عدد هفت عددی است که شاید مثل همه ی عدد های دیگر در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور می شود كه خواص عدد هفت ر ا   بدانیم و ببینیم چه «هفت» هایی در زندگی ما وجود دارند و ما در گیر و دار زندگی ماشینی و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد می شویم مثلا شاید جالب باشد که بدانیم،رنگین کمان دارای هفت رنگ است .عجایب جهان، هفت تا هستند.(که به عجایب هفت گانه  معروفند ) یا در یونان باستان، اسطوره ای با نام هفت خدای، در ذهن مردم نقش بسته است، ویا شهرعشق، که دراشعار عطارآمده است، هفت شهر می باشد، سوره ی مبارکه حمد، که اوّلین سوره ی قرآن کریم است، هفت آیه دارد. آسمان دارای هفت طبقه است. بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و درجه هستند و طواف خانه خدا هفت دور است، موسیقی ایران و یونان هفت دستگاه دارد، هفت نوع ساز بادی وجود دارد و علاوه بر این هفت نت موسیقی وجود دارد(دو، ر، می، فا، سل، لا، سی) و.....در سال ۱۸۸۹ میلادی کتابی ار یک جهان گرد منتشر شد که، از جمله روش شمردن را در میان قبیله ای از تورس شرح داده است. اینها برای شمردن تنها از دو واژه استفاده می کردند: یک و دو. برای عدد سه می گفتند «دو و یک » برای چهار «دو و دو»، برای پنج «دو و دو یک » و برای شش «دو و دو و دو» ولی برای عددهای بزرگ تر از ۶، هر قدر بود، می گفتند «خیلی ». گرچه این آگاهی مربوط به پایان سده ی نوزدهم است ولی می تواند گواهی بر شیوه ی شمردن در آغاز شکل گیری مفهوم عدد در میان انسان های نخستین باشد. بعد ها که برای عددهای بزرگتر هم نامی در نظر گرفتند برای عدد «هفت» از همان واژه ی قبلی «خیلی» یا «بسیار» استفاده کردند. عدد هفت که سده های متوالی برای آنها نا شناخته بود، اندک اندک به صورت عددی مقدس در آمد. وقتی که مصری ها، بابلی ها و دیگر امت ها توانستند پنج سیاره ی نزدیک تر به خورشید را بشناسند، با اضافه کردن ماه و خورشید، به عدد هفت رسیدند و این بر تقد س عدد ۷ افزود وقتی در قصه های کهن تر، که تا زمان ما هم ادامه پیدا کرده است، صحبت از شهری می شود که هفت برج و هفت بارو داشت، به معنای آن است که این شهر برج و باروهای بسیار داشت. هفت آسمان و هفت دریا و هفت کشور، به معنای آسمان ها و کشور ها و دریاهای بزرگ است نه هفت آسمان و هفت دریا (نه کم و نه زیاد ). هنوز در زبان فارسی اندرز می دهند « هفت بار گز کن یک بار پارچه کن ». این جمله به معنای آن نیست که برای دقت کار و کم کردن اشتباه در اندازه گیری یا هر کار دیگری باید درست ۷ بار آزمایش کرد، نه شش یا هشت بار. در اینجا هم هفت به معنی «بسیار» است. (مانند هفت قلم آرايش كه معادل اين است كه شخص-خيلي آرايش كرده است يا هفت خوان رستم كه معادل تعداد زيادي مرحله ي سخت است يا خواب هفت پادشاه كه معادل اين است كه شخص خيلي وقته كه خوابيده و...

 بنا به تقویم آنسوی آب، ، روزي بسیار بسیار جالب  هفتم جولای دوهزار و هفت نام دارد، هنگامی که به این شکل ۷/۷/۲۰۰۷ نوشته میشود، ماهیت جادویی خود را نشان میدهد

در این روز که از نظر شمار فراوانی از افراد، خوش یمن ترین روز ممکن شناخته میشود، از شدت برگزاری مراسم عروس، رکورد شکن شده و مسئولین برگزاری مراسم ازدواج نمیدانند چگونه از عهده این تعداد فراوان جشن در یک شب، بر خواهند آمد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 آبان1387ساعت 22:0  توسط گروه ریاضی رودهن | 

كاش مختصات كردارمان روي ربع اول همان طور مي ماند و به سمت ربع هاي ديگر نمي رفتيم .

كاش تابع تمامي اعمال خوبمان اكيدا صعودي باشد تا به مقصد برسيم .

كاش تابع گناهانمان نزولي باشد تا در يك جايي بالاخره پايان پذيرد .

كاش لااقل تابع گناهانمان اين قدر پيوسته نباشد و حد اشتباهاتمان به بي نهايت ميل نكند.

كاش از سخن هاي بيهوده و اعمال مكروهه كه فراوان هم هستند جذر مي گرفتيم.

كاش دنيا با تمام دلخوشي هايش در نظرمان نقطه اي تو خالي باشد و بس.

كاش انتگرال هاي بي حرمتي هايمان در محضر درست، توبه باشد.

كاش آهنگ رو به افزايش حجم روز مرگي ها، به ما فرصت فكر كردن به خود را بدهد .

كاش راه راست را انتخاب كنيم ، كه اگر نكنيم يا به هدف نمي رسيم و يا ديرتر ميرسيم.

كاش لگاريتم كليه اعمالمان در مبناي رضاي خدا برود تا مقبول درگاهش واقع شود.

كاش ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 آبان1387ساعت 17:22  توسط گروه ریاضی رودهن |